چارت تولد چیست؟

چارت تولد در واقع نقشه آسمان در لحظه تولد شماست، اینکه در زمان تولد شما سیارات در چه جایگاهی بوده اند، اینکه در چه صورت فلکی حضور داشته اند، اینکه در لحظه تولد شما چه وضعیتی در آسمان حاکم بوده است، سیارات قدرتمند بوده اند یا در حالت ضعف قرار داشته اند؟

 

چارت تولد نقشه کارمیک زندگی شماست و نشان دهنده این است که چه پتانسیل هایی را از سیارات به ارث برده اید، برای مثال در دانش جیوتیش سیاره مریخ حاکم بر  جسم و فیزیک شماست، اگر در لحظه تولد شما در قدرت قرار بگیرد شما دارای جسم و اندامی عالی خواهید بود و اگر دچار مشکل باشد جسم شما ضعیف خواهد بود.

 

نجوم وابسته به تولد، تمام زايچه تولد شما را در نظر مى گيرد كه ابزارى بسيار قوى براى درك رفتار بشر و براى تشخیص قدرت ها و ضعف هاى ما است. در مورد شخصيت آگاهى داده و اين قدرت را به ما مى دهد تا با نيروى بیشتری به سرنوشت خود بپردازيم. در مورد هر مطلبى كه در يك چارت نجومى ديده مي شود، يك تم روانشناختى وجود دارد. به عبارت ديگر نشان مى دهد در روان ما چه اتفاقى مى افتد ولى نه لزوماً چه كار فيزيكى بايد انجام شود. به همين دليل اعتقاد داريم نجوم بر سرنوشت شما صحه نمى گذارد. بجاى اينكه بگويد چه خواهد شد، نجوم نشان مي دهد چه چيزى را تجربه خواهيم كرد. علم نجوم واقعى، كم و زياد شدن جريان انرژى در عالم گيتى را به حساب مى آورد. جريانى كه با هر كدام از سيارات، خورشيد و ماه (و هر چيز ديگرى كه در فضا در گردش است و باعث ايجاد موجى در انرژى مى شود) كنترل مى شود. علم نجوم واقعى، مثل علم فيزيك، تأثيرات بين ماده و انرژى را بررسى مى كند. سمبل هايى كه در نجوم بكار گرفته مى شود، زبان منحصر به فردى براى “انرژى” ايجاد مى كند. علم نجوم واقعى، يك علم متكى بر مشاهده و تجربه است. مبناى اطلاعات بدست آمده، مشاهدات هزاران ساله است. و اين داده ها، نتايج شبيه به هم داشته اند. 

رفتار شما، كليشه اى از يكى از ١٢ علامت دائرة البروج نيست. بلكه تركيبى از تمامى عواملى است كه در لحظه اولين تنفس شما وجود داشته است. 

دكتر كارل يونگ به زبان زيبايى مى گويد :

“ما در لحظه اى معين، در مكانى معين به دنيا آمده ايم و مثل محصول شراب يكسال بخصوص، كيفيت آن سال و آن فصلى كه به دنيا آمده ايم را در خود داريم. علم نجوم ادعايى غير از اين ندارد”

علم نجوم واقعى، علوم و رياضيات را با هم تركيب مى كند. گفته مى شود علم نجوم، هندسه خدايى است.