بایگانی برچسب: فلسفه

فلسفه وجودی دانش جیوتیش و تفسیر چارت تولد

فلسفه وجودی دانش جیوتیش و تفسیر چارت تولد بر این است تا شما را به بهترین نسخه وجودی تان برساند، با ترسیم چارت تولد و پتانسیل های مربوط به آن می توانیم به خودشناسی برسیم، استعدادهای خود را بهتر بشناسیم و بدانیم چه زمانی می بایست برای چه اقدامی دست به کار شویم، چارت تولد […]