بایگانی برچسب: زحل

سیارات و پیوند معنوی آنها

1. خورشید – شناخت معنوی از خود بالاتر این جایی است که ما بخش ناپایدار شما را پیدا می کنیم. . . نیروی آرام، عمیق و پایدار. این سیاره شما را قادر می سازد تا اراده ای را اعمال کنید، تصمیم گیری کنید و تمام قسمت های دیگر (سیاره) زندگی خود را هدایت کنید. این […]