بایگانی برچسب: زایچه تولد

مراجع شماره ۲۸۰ تفسیر چارت تولد

جیوتیش چارت تولد ژوپیتر خورشید

مراجع نمونه ۲۸۰ – متولد ۱۳۵۹ قرارگیری کیتو در طالع همیشه چالش برانگیز بوده است، از نظر بعد شخصیتی و انتخابها، علایق و سلایق و حتی تمایلات ارتباطی. کیتو شبه سیاره پیچیده ای است و قرارگیری در خانه اول چارت تولد و قرارگیری راهو در خناه هفتم چارت تولد موجب مشکل عدم ازدواج در این […]