بایگانی برچسب: تفسیر چارت تولد

خواستن توانستن نیست!

نوشته استاد سروش دهقان من به طور کامل این ایدئولوژی را که خواستن به معنی توانستن است را نقض می نمایم، پتانسیل های افراد متفاوت است، عوامل بسیاری موثر است در اینکه شخصی بتواند موفق شود یا شکست بخورد! زمانی می توانیم این تصویر را درست ببینیم که همه عوامل را در نظر گرفته باشیم، […]