زحل: سیاره سرنوشت

زحل کارها را آسان نمی کند. او نقش کارفرمای سختگیر دایره البروج را دارد. زحل به ما فرمان کار و کار سخت می دهد. نظم و انضباط و مسئولیت برای این سیاره مهم هستند، اما اگر هنوز ما مشتاق تسخیر جهان باشیم، این خوب است. شبیه به پدر زمان، زحل از ما می خواهد به ساعت نگاه کنیم.(علامت یا نشان آن، بعد از همه، داس کرونوس، خدای زمان است). آیا زمان برای همه آنچه می خواهیم انجام دهیم وجود دارد یا محدودیت هایی وجود دارد؟ این محدودیت ها برای زحل مهم هستند و ما باید یاد بگیریم آنها را مدیریت کنیم. محدودیت ها برای این سیاره، مانند هر نوع نظم و انضباط و یا تاخیری بسیار مهم است.

در همراهی با گذشت زمان، زحل سال خوردگی را با درس هایی که به ما می آموزد، اداره می کند. آموزش درس های زندگی کلید این سیاره برای ماندن در نقش خود به عنوان معلم است. اقتدار سن بالا همچنین با خود یک حس خاص رسمی، سنتی (الگوهای رفتاری که یاد گرفته ایم) و دانایی به ارمغان می آورد و زحل از این ویژگی ها آگاه است. این سیاره پشتکار ما و این واقعیت که ما در برابر امتحان زمان استقامت کرده ایم (بله، زمان یک بار دیگر به میان می آید) را تحسین می کند. این وضعیت بالاتر، به همراه خود درجه ای از اقتدار می آورد و زحل بر آن به خوبی تسلط دارد.

ساختار، شیوه و روشی که با امور زندگی خود برخورد می کنیم، همه توسط این سیاره حلقه دار حکومت می شود. در اینجا جمع کردن و کنترل دارایی ها نیز مهم است. در نهایت، زحل، دوباره در نقش خود به عنوان معلم، خود را با سرنوشت و درس هایی که تجارب گذشته ممکن است به ارمغان بیاورد، نگران می کند.

28-30 سال طول می کشد تا زحل مدار خود در دایره البروج را تکمیل کند. این انرژی مردانه است و بر هر دو برج جدی و دلو حکومت می کند