مشتری: سیاره ی شانس

مشتری سیاره فرد متفکر است. به عنوان نگهبان ذهن انتزاعی، این سیاره بر آموزش عالی فرمان می دهد و به ما رغبت کاوش ایده ها، از هر دو لحاظ عقلانی و معنوی، ارزانی می دارد. مشتری با فرمانی معقول، به ما در تدوین ایدئولوژی مان کمک می کند. در یک قلمرو روحانی تر، مشتری بر ادیان و فلسفه حکمرانی می کند. جستجویی برای یافتن پاسخ ها، آن چیزی است که مشتری پیشنهاد می کند و اگر این به معنی وجب کردن جهان برای پیدا کردن آنها باشد، احتمالا به همین دلیل است که مشتری همچنین بر سفرهای راه دور فرمان می دهد. در همین رابطه، مشتری ما را وادار به ارزیابی ارزش های اخلاقی و معنویمان می کند؛ همچنین احساس خوش بینی ما را تعیین می کند. شانس و خوشبختی به دلیل خوبی با مشتری همراه است. این یک سیاره مهربان و خیرخواه است که خواهان رشد و بالندگی ما در مسیری مثبت است. مشتری ممکن است قاضی و هیئت منصفه باشد، اما عمدتاً یک همسر قابل احترام است، که مراقب است ما در مسیر درست باشیم. از آنجایی که موفقیت، پیشرفت ها و سعادت ما، همه در قلمرو مشتری می باشد، این بذل و بخشش می تواند گاهی اوقات تنبلی و سستی در پی داشته باشد. (مشتری، در بدترین حالت خود، با اضافه وزن همراه است!). با این حال، مشتری ما را به سمت عیش و خوشی، هدایت خواهد کرد.

اوقات فراغت نیز یکی از سرگرمی های مشتری می باشد. ورزش از همه نوع، بازی های شانس و قدم زدن در پارک با حیوان خانگی خانواده (مشتری حیوانات را دوست دارد) اینها همه توسط این سیاره حکومت می شوند. در نهایت، مشتری اغلب پیشگویی ثروت بزرگ، مواد و چیزهای دیگر را می کند و یک دوست خوب در آسمان ها است!

حدود 12 سال طول می کشد تا مشتری به دور دایره البروج بگردد (سیاره به طور متوسط در یک سال، یک برج را ملاقات می کند). این انرژی مردانه است و بر کماندار و حوت حکومت می کند